PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXXII (2013-2018) PHỤ TRÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Ngày đăng: 20/08/2014 17:5:6

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

 


Số:     25      /CĐT_ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày    11  tháng 04 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/V PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG  KHÓA XXXII (2013-2018) PHỤ TRÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

 

Kính gửi:

- Các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn trường

- Công đoàn các đơn vị trong toàn trường

 

 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân Khóa XXXII ngày 11/4/2014, Ban chấp hành Công đoàn trường thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn trường theo dõi trực tiếp hoạt động của Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Nguyên tắc phân công

- Các đ/c UV BCH CĐ trường được chia thành 05 nhóm, mỗi nhóm có 3 đ/c do 1 đ/c UV TV làm Trưởng nhóm; mỗi nhóm được giao theo dõi trực tiếp hoạt động của một số Công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ 2013-2018.

- Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tiễn Ban chấp hành Công đoàn trường tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

2. Phân công cụ thể

NHÓM

THÀNH VIÊN

ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

SỐ I

(1) Đ/c Nguyễn Hữu Đồng

(1) CĐ TT DV, HT ĐT

(2) Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

(2) CĐ K. Đầu tư

(3) Đ/c Trần Thị Thu Hoài

(3) CĐ TT ĐTTT, CLC&POHE

 

(4) CĐ K. Quản trị kinh doanh

 

(5) CĐ P. TC-KT

 

(6) CĐ K. Kinh tế học

 

(7) CĐ Y tế - Nhà trẻ

 

(8) CĐ P. Bảo vệ

 

(9)  CĐ K.Du lịch & Khách sạn

 

(10) CĐ Tổ Chuyên trách

 

 

 

 

SỐ II

(1) Đ/c Nguyễn Thị Hoài Dung

(1) CĐ V. Kế toán – Kiểm toán

(2) Đ/c Bùi Đức Dũng

(2) CĐ K.Thống kê

(3) Đ/c Phạm Thị Định

(3) CĐ P. CTCT&QLSV

 

(4) CĐ P. Quản lý đào tạo

 

(5) CĐ V. QTKD

 

(6) CĐ Nhà xuất bản

 

(7) CĐ V. QL CA-TBD

 

(8) CĐ V. CSC & QL

 

(9) CĐ BM GDTC

 

(10) CĐ V. CNTT kinh tế

 

 

 

 

 

SỐ III

(1) Đ/c Phạm Văn Hữu

(1) CĐ V. TM & KTQT

(2) Đ/c Lê Việt Thủy

(2) CĐ TT Đào tạo liên tục

(3) Đ/c Lương Thị Thu

(3) CĐ K. KH-PT

 

(4) CĐ P. KT & KĐ CLGD

 

(5) CĐ P. Thanh tra, pháp chế

 

(6) CĐ K. Tin học kinh tế

 

(7) CĐ P. TCCB

 

(8) CĐ K. BĐS & KTTN

 

(9) CĐ K. Marketing

 

(10) CĐ TT Đào tạo từ xa

 

 

 

 

 

SỐ IV

(1) Đ/c Cấn Anh Tuấn

(1) CĐ V. NH-TC

(2) Đ/c Nguyễn Quang Hồng

(2) CĐ K. Bảo hiểm

(3) Đ/c Vũ Thị Minh

(3) CĐ K Luật kinh tế

 

(4) CĐ K. KHQL

 

(5) CĐ P. Khoa học

 

(6) CĐ Tạp chí KT&PT

 

(7) CĐ K. Ngoại ngữ kinh tế

 

(8) CĐ K. KT,QL MT&ĐT

 

(9) CĐ V. ĐTQT

 

(10) CĐ P. Tổng hợp

 

 

 

 

SỐ V

(1) Đ/c Bùi Văn Hảo

(1) CĐ K. Toán kinh tế

(2) Đ/c Hồ Quỳnh Anh

(2) CĐ K. LLCT

(3) Đ/c Lê Đức Hoàng

(3) CĐ V. SĐH

 

(4) CĐ V. NC KT&PT

 

(5) CĐ K. KT&QL NNL

 

(6) CĐ TT Thông tin - Thư viện

 

(7) CĐ P. Quản trị-Thiết bị

 

(8) CĐ P. HTQT

 

(9) CĐ K. QL ĐT Tại chức

 

(10) CĐ. Viện DS và các VĐXH

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để thực hiện)

- Đảng ủy, BGH (để báo cáo);

- ĐTN, Hội CCB, HSV (để phối hợp)

- Lưu: VP CĐT

TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Đồng