QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NHIỆM KỲ 31

Ngày đăng: 24/06/2011 14:33:28

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHKTQD
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------&--------

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2011

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NHIỆM KỲ 31

          Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt nam được thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2008 tại Đại hội đại biểu công đoàn toàn quốc lần thứ Mười và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam của Tổng LĐLĐ Việt Nam số: 703/HD-TLĐ.
          Căn cứ nghị quyết Đại hội đại biểu công đoàn Trường đại học kinh tế quốc dân lần thứ 31, ngày 15 tháng 01 năm 2011.
          Căn cứ vào Bộ Quy định tổ chức và quản lý của trường Đại học Kinh tế quốc dân do Hiệu trưởng Trường ĐHKTQD ký quyết định ban hành ngày 19 tháng 1 năm 2011
          Nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 31, hoàn chỉnh một bước lề lối làm việc của Ban chấp hành công đoàn phù hợp với yêu cầu chung của Trường đại học kinh tế quốc dân, phát huy được chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thực hiệm nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Ban chấp hành công đoàn Trường nhiệm kỳ 31 quyết định ban hành qui chế làm việc của Ban chấp hành như sau:
I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
- Ban chấp hành công đoàn Trường hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
- Ban chấp hành Công đoàn trường tổ chức các ban nhằm tổ chức tốt các mặt hoạt động, các mảng công việc khác nhau. Mỗi ban có một trưởng ban và 1 phó trưởng ban là những người chịu trách nhiệm chính về mảng công việc của mình.
- Ban chấp hành công đoàn Trường hoạt động dựa trên chương trình công tác được xây dựng, thông qua hàng năm và toàn bộ nhiệm kỳ.
- Mọi chương trình, nghị quyết của ban chấp hành phải được Đảng ủy Đảng cộng sản Việt nam trường Đại học kinh tế quốc dân thông qua. Các hoạt động của công đoàn chịu sự lãnh đạo của Đảng.
- Mọi chương trình hoạt động, văn bản liên quan đến tập thể người lao động phải được bàn bạc, thống nhất trong toàn bộ ban chấp hành. Quyết định cao nhất là quyết định theo đa số các thành viên ban chấp hành.
- Ban chấp hành giao cho Chủ tich và Ban thường vụ và các trưởng ban tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể và có bảo cáo tổng kết định kỳ theo kỳ học và năm học.
- Thành viên ban chấp hành có quyền bảo lưu ý kiến, đề nghị Ban chấp hành xem xét, nghiên cứu nhưng không có quyền tổ chức thực hiện, tuyên truyền-vận động trái với nghị quyết đã được phê duyệt theo đa số.
- Ban chấp hành có thể  giao cho ban thường vụ xử lý một số công việc cụ thể. Trong trường hợp này Chủ tịch công đoàn là người chịu trách nhiệm cao nhất.
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 • Ban chấp hành Công đoàn Trường có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Công đoàn trường phù hợp với Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ trường.
 • Tổ chức, động viên người lao động tham gia tích cực các hoạt động của Trường, đồng thời là người đại diện trong việc đảm bảo quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa cho người lao động.
 • Ban chấp hành Công đoàn Trường có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với Hiệu trưởng Nhà trường: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác do BCH để ra; đề xuất sự hỗ trợ từ chính quyền và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho các kỳ họp, hội nghị của Công đoàn Trường.
 • Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động, đoàn viên để có đề xuất với Ban giám hiệu giải quyết đúng chế độ và các qui định theo qui chế hoạt động của Trường.
 • Đề xuất với Công đoàn cấp trên và với lãnh đạo nhà trường về các vấn đề quản lý, xây dựng, phát triển sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch hằng năm.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện đối với các Công đoàn Bộ phận.
 • Quản lý và công khai tài chính công đoàn theo qui định.
 • Phối hợp với Lãnh đạo nhà trường tổ chức tốt các Hội nghị công nhân viên chức hằng năm.
 • Ban chấp hành công đoàn họp định kỳ mỗi quý 1 lần (trừ các cuộc họp đột xuất do chủ tịch công đoàn triệu tập).
 • Các ủy viên BCH có nhiệm vụ theo dõi sát từng mảng công việc đã được phân công. Trường hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài phạm vi phụ trách chính cần báo cáo với Ban thường vụ để có ý kiến chỉ đạo thống nhất.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN.
Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban chấp hành, điều hành hoạt động Công đoàn giữa 2 kỳ hội nghị Ban chấp hành, có trách nhiệm và quyền hạn :
- Tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động của Ban chấp hành. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công đoàn các đơn vị, công đoàn viên thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn nhiệm kỳ VI và các nghị quyết của Ban chấp hành đề ra.
- Thay mặt Ban chấp hành tham gia với chính quyền trong việc quản lý đơn vị và các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ công chức, giám sát thi hành các chế độ chính sách, luật pháp đối với Cán bộ công chức.
- Trực tiếp điều hành công tác quản lý tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế của Công đoàn.
- Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Ra quyết định thành lập, giải thể công đoàn công phận, quyết định khen thưởng, kỷ luật Công đoàn viên theo đúng điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thực hiện qui hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ Công đoàn.
- Thông tin tình hình hoạt động Công đoàn và các mặt hoạt động cần thiết khác cho các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn và Công đoàn các đơn vị, trả lời chất vấn của các Uy viên Ban chấp hành.
- Ban thường vụ công đoàn có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của công đoàn, thường xuyên trao đổi để tạo sự thống nhất trong điều hành hoạt động của công đoàn, họp định kỳ mỗi tháng 1 lần.


IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG.
CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
4.1. Các ban của Công đoàn trường.

 • Ủy ban kiểm tra
 • Ban thi đua, tổ chức và chính sách
 • Ban chuyên môn
 • Ban tuyên giáo
 • Ban tài chính
 • Ban đời sống
 • Ban nữ công

4.2. Nhân sự của BCH và các ban của Công đoàn trường.

   • Ban thường vụ: Gồm 5 thành viên
 • Đ/c Trần Thị Vân Hoa
 • Đ/c Bùi Văn Hảo
 • Đ/c Nguyễn Thị Khánh
 • Đ/c Đào Thị Phương Liên
 • Đ/c Ngô Văn Thứ

          Trong đó:
                   Chủ tịch: Đ/c Đào Thị Phương Liên
                   Các phó chủ tịch:

 • Đ/c Nguyễn Thị Khánh
 • Đ/c Ngô Văn Thứ
   • Ủy ban kiểm tra:

          Ủy ban kiểm tra bao gồm 5 thành viên. Chủ nhiệm ủy ban do ban chấp hành bầu; Phó chủ nhiệm do Ủy ban kiểm tra bầu.
     Chủ nhiệm: Đ/c Phạm Văn Hữu
     Phó chủ nhiệm: Đ/c Lê Xuân Tùng

     Các ủy viên:
                        - Đ/c Dương Nguyệt Nga
                        - Đ/c Phan Thanh Vân
                        - Đ/c Phan Tố Uyên

   • Trưởng các ban của Công đoàn trường

                    - Đ/c Phạm Văn Hữu – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
                    - Đ/c Ngô Văn Thứ - Trưởng Ban thi đua, tổ chức và chính sách
                    - Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Ban chuyên môn
                    - Đ/c Nguyễn Hữu Đồng – Trưởng Ban tuyên giáo
                    - Đ/c Bùi Văn Hảo - Trưởng Ban tài chính
                    - Đ/c Cấn Anh Tuấn – Trưởng Ban đời sống
                    - Đ/c Trần Thị Vân Hoa – Trưởng Ban nữ công
V. NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN.
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 31 gồm 15 ủy viên do Đại hội bầu được phân công như sau:

  • Chủ tịch: PGS.TS  Đào Phương Liên

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường.
          - Đại diện cho Ban chấp hành Công đoàn Trường để đề xuất thảo luận với Ban Giám hiệu, Đảng ủy trường về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn Trường
          - Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên.
          - Phụ trách công tác đối ngoại,
          - Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của đoàn viên.
          - Chủ tài khoản, quản lý vấn đề thu chi quỹ Công đoàn Trường
          - Chỉ đạo các ban: Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra.
    5.2. Các phó Chủ tịch:

 • TS. Ngô Văn Thứ

                   - Trực tiếp phụ trách công tác thi đua, tổ chức và chính sách
                   - Phụ trách công tác tổ chức: Phân công tổ, bộ phận và sắp xếp tổ chức phù hợp; tổ chức các buổi hội nghị, thống kê báo cáo tình hình tổ chức của Ban chấp hành và đoàn viên, phụ trách công tác phát triển đoàn viên.
                   - Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn trường với Ban Giám hiệu và các loại quy chế nội bộ khác của Nhà trường
                   - Chỉ đạo các ban: Thi đua, tổ chức và chính sách; Chuyên môn
                   - Giúp việc cho Chủ tịch và giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền.
   (2) Ths Nguyễn Thị Khánh
                   - Trực tiếp phụ trách các công tác thuộc về sự vụ của công đoàn.
                   - Tham gia xây dựng các chương trình đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.
                   - Lập báo cáo công tác hoạt động công đoàn định kỳ, đột xuất theo quy định của Công đoàn cấp trên, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của đoàn viên.
                   - Chỉ đạo các ban: Nữ công; Tài chính; Đời sống
                   - Giúp việc cho Chủ tịch và giải quyết công việc khi được Chủ tịch ủy quyền.
    5.3. Các ban
          Các ban của Công đoàn trường, do trưởng ban phụ trách có trách nhiệm tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực của mình và chịu trách nhiệm về nội dung, cách thức hoạt động trước BCH Công đoàn trường.
5.3.1. Ủy ban kiểm tra
Chịu trách nhiệm:
          - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn.
          - Kiểm tra thu chi tài chính.
          - Giám sát thực hiện qui chế làm việc, luật lao động.
          - Kết hợp với  Ban thanh tra nhân dân xác minh những vấn đề phát sinh có liên quan đến cá nhân và các công đoàn bộ phận.
5.3.2. Ban thi đua, tổ chức và chính sách
Chịu trách nhiệm:
          - Xây dựng dự thảo kế hoạch thi đua, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.
          - Tham gia hội đồng xét khen thưởng-kỷ luật của trường.
          - Hướng dẫn, theo dõi tổ chức các công đoàn bộ phận.
          - Tập hợp tin về chính sách, chế độ của người lao động. Kết hợp với chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các chính sách đối với người lao động.
5.3.3. Ban chuyên môn
Chịu trách nhiệm:
  - Động viên giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng những nguyện vọng của người lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ trong trường.
- Tham gia tổ chức các phong trào thi đua giảng dạy và phục vụ, đặc biệt là các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng giảng dạy.
- Động viên, kết nối các đơn vị trong và ngoài trường trong việc xây dựng các chương trình giảng dạy, các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.
5.3.4. Ban tuyên giáo
Chịu trách nhiệm:
- Tuyên truyền, động viên Đoàn viên sống và làm việc theo pháp luật. Thực hiện tốt qui chế làm việc của Trường. Tham gia tích cực vào các phong trào do Công đoàn cấp trên và nhà trường phát động.
- Hỗ trợ các công đoàn bộ phận xây dựng nếp sống lành mạnh, đoàn kết cùng phát triển.
- Phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong nhận thức và thực hiên đường lối của Đảng, Nghị quyết của các cấp bộ Đảng.
- Góp phần xây dựng khối đoàn kết trong từng đơn vị và trong toàn trường.
5.3.5. Ban tài chính
Chịu trách nhiệm:
          - Tham gia với Nhà trường xây dựng các chế độ thu chi tài chính và phản ánh kịp thời những phát sinh trong thực hiện thu chi tài chính.
          - Giúp theo dõi việc thu chi tài chính công đoàn
          - Nghiên cứu đề xuất nguồn thu và chi tài chính (ngoài nguồn thu đoàn phí và kinh phí công đoàn)

5.3.6. Ban đời sống
Chịu trách nhiệm:
          - Theo dõi, đề xuất những trường hợp đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn để Công đoàn Trường va Hiệu trưởng xem xét giải quyết kịp thời.
          - Theo dõi, tập hợp đề xuất, kiến nghị với nhà trường về việc thực hiện phúc lợi cho người lao động.
          - Hàng năm, đề xuất kế hoạch phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động.
          - Theo dõi tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và các chế độ hiếu, hỷ theo qui định của nhà nước và nhà trường.
          - Theo dõi tình hình hoạt động của màng lưới an toàn vệ sinh; đề xuất việc tổ chức phổ biến công tác an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
          - Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên công đoàn.
5.3.7. Ban nữ công
Chịu trách nhiệm:
          - Theo dõi và đề xuất các chế độ dành cho lao động nữ.
          - Đề xuất tổ chức tuyên truyền, các buổi sinh hoạt về nội dung liên quan đến lao động nữ.
          - Đại diện cho lao động nữ hoặc tham mưu với để có biện pháp giải quyết tốt các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ và con em của lao động trong Nhà trường
          - Triển khai phong trào thi đua hàng năm do Hội liên hiệp phụ nữ các cấp và Nhà trường  phát động.
          - Đề xuất kịp thời chế độ khen thưởng cho nữ đoàn viên.


VI. QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN, CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG BẠN VÀ VỚI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG.
          6.1. Với công đoàn cấp trên và công đoàn các cơ sở khác.
          Đầu mối liên hệ với công đoàn cấp trên, các công đoàn cơ sở ngang cấp là Văn phòng BCH Công đoàn trường. Người chịu trách nhiệm trực tiếp là Chủ tịch công đoàn trường.
          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý với Công đoàn cấp trên (bằng văn bản) và tham dự các cuộc họp do Công đoàn cấp trên triệu tập.
          6.2. Đối với các công đoàn bộ phận thuộc các đơn vị trong trường (Công đoàn các khoa, phòng-ban, viện-trung tâm và các bộ môn trực thuộc)
          Mọi thông tin được phản ánh qua Ủy viên BCH phụ trách công đoàn bộ phận hoặc Văn phòng BCH công đoàn trường. Trong trường hợp thông tin phản ánh qua Văn phòng BCH công đoàn trường thì bộ phận thường trực có trách nhiệm thông báo đến Ủy viên phụ trách công đoàn bộ phận tương ứng và được báo cáo với Chủ tịch công đoàn trường.
          Mỗi quý BCH công đoàn tổ chức 1 cuộc họp với Trưởng công đoàn bộ phận  trong trường để sơ kết công tác quý và triển khai công tác quý sau.


VII. QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI ĐẢNG BỘ VÀ NHÀ TRƯỜNG.
          Theo điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn là thành viên của hệ thống các tổ chức chính trị do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, mọi hoạt động của Công đoàn Trường đều phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường. Đồng thời, tất cả các đoàn viên Công đoàn đều làm việc trong các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Vì vậy Công đoàn Trường phải thường xuyên phối hợp với Nhà trường tổ chức, động viên toàn thể đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo mục tiêu, kế hoạch mà Nhà trường đề ra, vì sự phát triển của Nhà trường.
          Công đoàn phải thường xuyên giữ quan hệ chặt chẽ với các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền trong Nhà trường đối với tất cả các hoạt động của Công đoàn nhằm đảm bảo sự thống nhất về chủ trương, thống nhất trong phối hợp chức năng giữa các tổ chức đầu mối.
          Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo (hàng quý) kết quả hoạt động của Công đoàn với Đảng ủy trường và Ban Giám hiệu. Thường xuyên lựa chọn giới thiệu với Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xét kết nạp.


VIII. PHÂN CÔNG THEO DÕI CHỈ ĐẠO CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
   Ban chấp hành Công đoàn trường phân công việc trực tiếp theo dõi chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức và hoạt động của các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn, như sau:

 • Đồng chí Đào Phương Liên: Khoa Lý luận chính trị; Khoa ngoại ngữ kinh tế.
 • Đồng chí Ngô Văn Thứ: Khoa Toán kinh tế; Khoa thống kê; Khoa tin học kinh tế.
 • Đồng chí Nguyễn Thị Khánh: Phòng QLĐT; Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; Viện Dân số & các vấn đề xã hội.
 • Đồng chí Bùi Văn Hảo: Phòng tài chính kế toán; Phòng tổ chức; Phòng quản trị thiết bị.
 • Đồng chí Cấn Anh Tuấn: Trung tâm dịch vụ; Phòng QLKH; Tạp chí KT&PT
 • Đồng chí Phạm Văn Hữu: Khoa tại chức; Viện sau đại học; Trung tâm đào tạo từ xa, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển.
 • Đồng chí Trần Thị Vân Hoa: Viện quản trị kinh doanh; Viện đào tạo quốc tế; Viện kinh tế phát triển và chính sách công; Trung tâm Đào tạo liên tục.
 • Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn: Khoa kế hoạch và phát triển; Khoa kinh tế học; Khoa Luật.
 • Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng: Khoa kế toán;  Khoa Thương mại và kinh doanh quốc tế; Nhà Xuất bản.
 • Đồng chí Vũ Thị Minh: Khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên; Khoa Du lịch-khách sạn; Khoa Marketing;
 • Đồng chí Bùi Đức Dũng: Phòng tổng hợp; Phòng công tác chính trị; Phòng bảo vệ
 • Đồng chí Nguyễn Thị Định: Khoa kinh tế bảo hiểm; Khoa kinh tế Đầu tư; Khoa khoa học quản lý
 • Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Dung: Khoa quản trị kinh doanh; Khoa kinh tế lao động; Khoa Môi trường và Đô thị.
 • Đồng chí Phan Thu Hà: Khoa Tài chính- ngân hàng; Thư viện; Bộ môn Giáo dục thể chất; Nhà trẻ.
 • Đồng chí Nguyễn Thị Lan Hương: Bộ phận chuyên trách, Viện công nghệ thông tin; Phòng Y tế.

 

IX. DANH SÁCH CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

9.1. BAN THI ĐUA, TỔ CHỨC.

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong ban

1. Đ/c Ngô Văn Thứ

Trưởng khoa Toán kinh tế

Trưởng ban

2. Đ/c Bùi Đức Dũng

Phó phòng Tổng hợp

Phó trưởng ban

3. Đ/c Phan Thị Thu Hà

Trưởng BM, Khoa
Ngân hàng, tài chính

Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Định

Trưởng khoa Bảo hiểm

Ủy viên

 9.2. BAN CHUYÊN MÔN

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong ban

1. Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Trưởng khoa Kế hoạch & phát triển

Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Thị Định

Trưởng khoa Bảo hiểm

Phó trưởng ban

3. Đ/c Vũ Thị Minh

Giám đốc TT, Khoa BĐS & KT tài nguyên

Ủy viên

 9.3. BAN TUYÊN GIÁO

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong ban

1. Đ/c Nguyễn Hữu Đồng

Khoa Kế toán

Trưởng ban

2. Đ/c Đào Thị Phương Liên

Trưởng khoa
Lý luận chính trị

Phó trưởng ban

3. Đ/c Bùi Đức Dũng

Phó trưởng phòng
Tổng hợp

Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Dung

Giám đốc TT,
 Khoa Quản trị kinh doanh

Ủy viên

9.4. BAN TÀI CHÍNH

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong ban

1. Đ/c Bùi Văn Hảo

Phó trưởng phòng
Tài chính kế toán

Trưởng ban

2. Đ/c Phan Thị Thu Hà

Trưởng BM, Khoa
Ngân hàng, tài chính

Phó trưởng ban

3. Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng Công đoàn

Ủy viên

 9.5. BAN ĐỜI SỐNG

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong ban

1. Đ/c Cấn Anh Tuấn

Giám đốc
Trung tâm Dịch vụ

Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng Công đoàn

Phó trưởng ban

3. Đ/c Vũ Thị Minh

Giám đốc TT, Khoa BĐS & KT tài nguyên

Ủy viên

4. Đ/c Bùi Văn Hảo

Phó trưởng phòng
Tài chính, kế toán

Ủy viên

9.6. BAN NỮ CÔNG

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ trong ban

1. Đ/c Trần Thị Vân Hoa

Viện trưởng Viện
Quản trị kinh doanh

Trưởng ban

2. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Dung

Giám đốc TT
Khoa Quản trị kinh doanh

Phó trưởng ban

3. Đ/c Vũ Thị Minh

Giám đốc TT, Khoa
BĐS & KT tài nguyên

Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng công đoàn

Ủy viên

5. Đ/c Phạm Thị Định

Trưởng khoa Bảo hiểm

Ủy viên

6. Đ/c Phan Thị Thu Hà

Trưởng BM, Khoa
Ngân hàng, tài chính

Ủy viên

7. Đ/c Nguyễn Thị Khánh

Phòng Thanh tra, ĐBCLGD & Khảo thí

Ủy viên

8. Đ/c Đào Thị Phương Liên

Trưởng khoa
Lý luận chính trị

Ủy viên

9. Đ/c Trịnh Mai Linh

Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

Ủy viên

10. Đ/c Vũ Thị Êm

Trung tâm Dịch vụ

Ủy viên

11. Đ/c Bùi Hồng Vân

Khoa Kế toán

Ủy viên

12. Ngô Thị Tuyết Mai

Trưởng BM, Khoa
Thương mại & KTQT

Ủy viên

13. Đ/c Hồ Quỳnh Anh

Phòng Tổng hợp

Ủy viên

14. Đ/c Nguyễn Thị Phương Lan

Khoa Toán Kinh tế

Ủy viên

                                                        


Nơi nhân:
 • BCH công đoàn trường
 • Công đoàn các đơn vị trong trường
 • Công đoàn Ngành
 • Đảng ủy
 • Ban Giám hiệu
 • Văn phòng CĐ (lưu)

            TM BAN CHẤP HÀNH CĐ TRƯỜNG

(Chủ tịch )

    PGS.TS Đào Thị Phương Liên